Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věstník 2005)


Školní rok 2023/2024

Besedy Městské policie Ostrava

Preventivní program pro žáky 2. stupně

Tvoje cesta Načisto!

Pátek 9. 2 . 2024

1.– 2. vyučovací hodina – 8. A, B / 17 + 12 žáků

3.– 4. vyučovací hodina – 9. A / 23 žáků

Pátek 16. 2. 2024

3.– 4. vyučovací hodina – 7. A / 27 žáků

Více informací zde ↓

https://www.youtube.com/watch?v=VCMskWm86po&ab_channel=Policie%C4%8CR


Školní rok 2022/2023

Protidrogový vlak 

V říjnu se akce účastní žáci 7. ročníků a 8. A a v květnu třída 6. A. 

Akce je zaměřená na protidrogovou prevenci. 

Více informací zde ↓

https://www.revolutiontrain.cz/v2/aktuality.php

Preventivní programy v rámci primární prevence

25. 10. 2022 Čtenářská dílna - projekt KAPUCE OD MIKINY 

8. A - témata: Jinakost; Závislosti

9. A, B. - témata: Život s handicapem; Předsudky

 Snídaňové kluby - všechny ročníky

Termíny: 2. 2., 9. 2., 3. 3., 30. 3., 5. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6.,

22. 6., 29. 6. 2023

15. 5. 2023 OZO - vzdělávací program KAM S NÍM? – 6. A

https://www.youtube.com/watch?v=uyvRGjA_A0I&ab_channel=klousov

5. 6. 2023 - preventivní program SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – dívky 5. A, 5. B

https://www.youtube.com/watch?v=hB07pEfeQnI&ab_channel=Linkabezpe%C4%8D%C3%AD


Besedy Městské policie Ostrava

Školní rok 2021/2022 - preventivní programy

Program primární prevence Zdravotního ústavu Ostrava

Přednášky s interaktivním programem a besedou

Besedy Městské policie Ostrava

Besedy MPO obsahující základy právního vědomí, zásady bezpečného chování doma, venku, na internetu a prevenci šikany.

REVOLUTION TRAIN

Preventivní program pro žáky 8. tříd

Datum konání: 18. 5. 2022

Protidrogový vlak nabízí pro žáky i studenty program primární prevence, který zaručeně nenudí!

Návštěvníky ve věku 12-17 let inovativní projekce vtáhne a donutí je přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Taková debata je díky neobvyklému prostředí a silným vjemům živější, otevřenější a upřímnější než při klasické přednášce na půdě školy.

https://www.revolutiontrain.cz/v2/projekt.php

                       Školní rok 2020/2021 - preventivní programy

Pavučina o. p. s. - Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ

Pavučina o. p. s. - Preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ

Preventivní program pro 9. ročníky

PČR - besedy na téma Rizika internetového prostředí

Třídy: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B  

Cílem besedy je upozornit děti mladistvé na rizika virtuálního prostředí a internetové kriminality. Jsou probírány věkové hranice na internetu, autorská práva, rizika sociálních sítí a nejrůznější jevy jako kybergrooming, kyberstalking, kyberšikana a další. 


PČR - Preventivní program 2020/2021

Preventivní programy pro 1. stupeň

Speciální besedy

Školní rok 2019/2020 - preventivní programy

Pavučina o. p. s. - Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ

Pavučina o. p. s. - Preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ

Školní rok 2018/2019 - preventivní programy

Přednáška HIV/AIDS a STD (přednáší Mgr. Anna Šnajdrová)

PČR - Besedy na téma Právní odpovědnost k zákonům

Třídy: 6. A, 6. B, 8. A

Termín: 10. 12. 2018

PČR - Besedy pro žáky

Etický kompas - 1. stupeň

Etický kompas - 2. stupeň


Školní rok 2017/2018 - preventivní programy


Pavučina o. p. s. - Preventivní programy pro ZŠ

www.pavucina.net

Negativní jevy

Záškoláctví

Vandalismus

Kouření

Alkoholismus

Drogová závislost

Vztahy

Šikana

Kyberšikana

Netolismus

Rasismus


Renarkon - 596 612 529 

www.renarkon.cz

Policie ČR - 158

www.policie.cz

Linka bezpečí - 116 111

www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí - 597 489 204

www.bkb.cz

Vandalismus - svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku     

Kyberšikana - druh šikany, ve které útočníci např. nahrávají a natáčejí své oběti a záznam pak zveřejňují v  elektronických mediích

Netolismus - závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry apod.)

Rasismus - nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin, nenávist k lidem určité rasy

Alkoholismus - závislost na alkoholu (opilství) postihující celou osobnost jedince

Kouření - činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku nebo marihuany, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř
Záškoláctví - porucha chování, která bývá často spojována s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy pozitivní hodnoty vzdělání, může být také projevem šikany nebo reakcí na neprospěch.

Při hodnocení záškoláctví je velmi důležité zjistit příčinu, která dítě k útěku ze školy vede, a postoje dítěte ke škole.

Záškoláctvím trpí nejen jedinec, který se ho dopouští, ale i celá společnost, protože jeho důsledkem jsou špatné studijní výsledky, horší uplatnění v životě a mnohdy i kriminální činnost.

Příčiny záškoláctví

negativní vztah ke škole

strach ze šikany

zvolení špatného studijního směru

lenost

kamarádi a parta

rodinné problémy


Šikana - chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašit jiného žáka, případně skupinu žáků.

Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem či skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

Přímá podoba šikany

fyzické útoky, bití, ponižování

vydírání, loupeže, vyhrožování

poškozování věcí

slovní útoky, nadávky, pomluvy

sexuální obtěžování a zneužíváníZŠ Jugoslávská
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky